รายวิชาที่มีอยู่

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ครูเกียรติศักดิ์

นักเรียนทำกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบหลัง...
เข้าสู่วิชา...

วิทยาศาสตร์กายภาพ ว30102 ม.5 ครูรัตนา หมู่โยธา

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ (แผนศิลป์)
เข้าสู่วิชา...

ภาษาไทยพื้นฐาน ท23102 ม.3 ครูอัจฉรานันท์

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี หลักภาษาไทย รวมทั้ง...
เข้าสู่วิชา...

ภาษาไทยพื้นฐาน2 ครูมณีพลอย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าสู่วิชา...

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ท๓๐๒๑๒ ม.๖ ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เข้าสู่วิชา...

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ครูนุศรา แสงสุด

 เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าสู่วิชา...

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ค23102 ม.3 ครูสมศักดิ์ บุญมา

รหัสวิชา ค23102  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 หน่วยกิต 1.5  จำนวน  3 ...
เข้าสู่วิชา...

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 ม.3 ครูถนอม ทมถา

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร พื้นที่ ปริมาตร ตรีโกณมิติ วงกลม ความน่า...
เข้าสู่วิชา...

สุขศึกษา ม.๒ ครูเฉลิมวงศ์ โสวรรณาการ

รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เข้าสู่วิชา...

กลุ่มสาระการเรียนรู้