โครงสร้างหัวข้อ

 • กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน

 • ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน พ.ศ. 2565

  เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตรีราชินูทิศ ให้สอดคล้องกับ โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และเพื่อปะเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนห้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริม ให้นักเรียนประพฤติตน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความเป็นกุลสตรี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ คู่ความเป็นไทย โรงเรียนสตรีราชินูทิศจึงได้ กําหนดระเบียบปฏิบัติไว้   

  วิธีเข้าเรียน

  1. นักเรียน ม.1 ม.2 ม.5  เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 รหัสผ่าน เป็นเลขวันเดือนปีเกิดคั่นด้วย / เช่น  1 มกราคม 2552  ให้พิมพ์เป็น  01/01/2552
  2. นักเรียน ม.3 ม.4 ม.6  เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 รหัสผ่าน เป็นเลขวันเดือนปีเกิดคั่นด้วย / เช่น  1 มกราคม 2547  ให้พิมพ์เป็น  1/1/2547
  3. เข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อ ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  4. เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้ตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกให้คลิก --> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว <-- เกียรติบัตรจะออกตามชื่อที่ปรากฏ
  5. ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา เข้าระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ โดยใช้บัญชีห้องเรียนออนไลน์ที่มี
  6. นักเรียนต้องเข้าไปอ่าน ทำกิจกรรม ทำความเข้าใจรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ ซึ่งระบบจะไม่ให้ข้ามหัวข้อที่ยังไม่ผ่าน
  7. นักเรียนสามารถดูคะแนนจากเมนู "องค์ประกอบรายวิชา" ที่ด้านบน เมื่อวางเมาส์จะเห็นเมนูเลื่อนลง กดที่คำว่า "คะแนน"
  8.
  นักเรียนที่ผ่านการทำแบบประเมินท้ายโครงการด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถรับใบประกาศผ่านรายวิชาได้เลย
  9. ครูสามารถพิมพ์ใบประกาศเมื่อผ่านกิจกรรมทุกกิจกรรมครบตามกำหนด
  10. ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และเข้าบ่อยได้ตามต้องการ ผ่านอินเตอร์เน็ต

  เกียรติบัตรที่จะได้มี 3 อย่างคือ

  1. เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ทำกิจกรรมจนครบและได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2. เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ทำกิจกรรมจนครบ แต่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ในเกียรติบัตรจะไม่ระบุคะแนน
  3. เกียรติบัตรสำหรับครู ครูทุกคนที่เข้าระบบและทำกิจกรรมจนครบจะได้เกียรติบัตรเช่นกัน

  ทำครบทุกหัวข้อได้เกียรติบัตรแน่นอน

 • ระเบียบปฏิบัติ แบ่งเป็น ๗ หมวด

 • ๑. หมวดทั่วไป

 • ๒. หมวดภายนอกโรงเรียน

 • ๓. หมวดภายในโรงเรียน

 • ๔. หมวดภายในห้องเรียน

 • ๕. หมวดการทำความเคารพของนักเรียน

  • หน้าเว็บเพจ icon
   ๕.๑ ในห้องเรียนหรือห้องทำงานของครู หน้าเว็บเพจ
  • หน้าเว็บเพจ icon
   ๕.๒ นอกห้องเรียนภายในโรงเรียน หน้าเว็บเพจ
  • หน้าเว็บเพจ icon
   ๕.๓ การทำความเคารพครูเวรที่ประตูโรงเรียน ๕.๔ การทำความเคารพครู ขณะนักเรียนแต่งเครื่องแบบอื่น หน้าเว็บเพจ
  • หน้าเว็บเพจ icon
   ๕.๕ การทำความเคารพครูนอกบริเวณโรงเรียน ๕.๖ การขอพบนักเรียนของผู้ปกครอง หน้าเว็บเพจ
  • แบบทดสอบ icon
   แบบทดสอบหลังเรียนหมวดที่ ๕
 • ๖. หมวดระเบียบทรงผมนักเรียน

  • หน้าเว็บเพจ icon
   ๖. หมวดระเบียบทรงผมนักเรียน หน้าเว็บเพจ
 • ๗. หมวดอื่น ๆ

  • หน้าเว็บเพจ icon
   ๗. หมวดอื่น ๆ หน้าเว็บเพจ
  • แบบทดสอบ icon
   แบบประเมินหลังการเรียน แบบทดสอบ