สำหรับครูและผู้สนใจ ที่ต้องการเรียนรู้การสร้างบทเรียนออนไล์ ติดตามการเข้าเรียน การทำแบบทดสอบ การทำใบงาน ใบความรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน