Available courses

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ม. 2 ครูพิชญพัชร์ ทิพชัยวรภัทร์
กลุ่มวิทยาศาสต์ทั่วไป

หน่วยการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน และกำลังที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ รวมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์และคำนวณหางานและกำลังจากข้อมูลที่รวบรวมได้ หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกลและกฎการ อนุรักษ์พลังงาน และตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายและสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั