รายวิชาที่มีอยู่

นักเรียนทำกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ (แผนศิลป์)

หน่วยการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน และกำลังที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ รวมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์และคำนวณหางานและกำลังจากข้อมูลที่รวบรวมได้ หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกลและกฎการ อนุรักษ์พลังงาน และตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายและสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี หลักภาษาไทย รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา ค23102  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 หน่วยกิต 1.5  จำนวน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์

ที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

คะแนน

ระหว่างเรียน

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

K

P

A

คะแนน

คะแนน

1

ระบบสมการ

เชิงเส้นสอง

ตัวแปร

ค 1.3 ม.3/3 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

1.  ใช้กราฟเพื่อวิเคราะห์คำตอบของระบบสมการ

เชิงเส้นสองตัวแปร

2.  แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

3.  นำความรู้เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

2

3

2

1

1

1

 

-

-

-

2

3

3

-

-

-

2

วงกลม

ค 2.2ม.3/3  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใน การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

 

4.  บอกทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุม

ในส่วนโค้งของวงกลม  คอร์ดของวงกลม  และเส้น

สัมผัสวงกลม

5.  นำความรู้เกี่ยวกับวงกลมไปใช้ในให้เหตุผล

และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

3

 

3

1

 

1

1

 

1

4

 

3

-

 

-

3

พีระมิด กรวย และทรงกลม

ค 2.1 ม.3/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวยและทรงกลมในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิดกรวยและทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง         

6. หาปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม

7.  นำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด  กรวย 

และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา

8.  หาพื้นที่ผิวของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม

9.  นำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด  กรวย 

และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา

 

2

2

3

2

 

-

1

1

1

-

-

-

-

3

2

-

-

3

3

3

3

4

ความน่า

จะเป็น

ค 3.2 ม.3/1 เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

10. บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้มีโอกาสเกิดขึ้น

มากหรือน้อย

11. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้

12. นำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้

ในการแก้ปัญหา

2

2

2

1

1

1

-

1

-

-

-

-

2

5

3

5

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ค 2.2 ม.3/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

13. เข้าใจความหมายและหาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

ของมุมแหลมขนาดต่าง ๆ

14. นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

ในการแก้ปัญหา

2

2

1

1

1

1

-

-

4

4

รวม

32

13

5

20

30

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร พื้นที่ ปริมาตร ตรีโกณมิติ วงกลม ความน่าจะเป็น

รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


กลุ่มสาระการเรียนรู้