รายวิชาที่มีอยู่

การสร้างบทเรียนออนไลน์ ครูเกียรติศักดิ์

การสร้างบทเรียนออนไลน์ ครูเกียรติศักดิ์

สำหรับครูที่ต้องการสร้างบทเรียนออนไลน์ และผู้สนใจอยากเรียนรู้การสร้...
รายวิชา

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ครูเกียรติศักดิ์

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ครูเกียรติศักดิ์

รายวิชา

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช

รายวิชา

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

รายวิชา

วิทยาการคำนวณ ม. 4

วิทยาการคำนวณ ม. 4

รายวิชา

สนุกกับ Scratch ม.1

สนุกกับ Scratch ม.1

รายวิชา

ชีววิทยา ม.5 ว30242 ครูมนิสา

ชีววิทยา ม.5 ว30242 ครูมนิสา

รายวิชา

ชีววิทยา ม.6 ครูศรายุทธ

ชีววิทยา ม.6 ครูศรายุทธ

รายวิชา

เคมี1 ม.4 ครูพัชรินทร์

เคมี1 ม.4 ครูพัชรินทร์

รายวิชา

วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ม.5 ครูรัตนา หมู่โยธา

วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ม.5 ครูรัตนา หมู่โยธา

รายวิชา

เคมี5 ม.6 ครูวนิดา

เคมี5 ม.6 ครูวนิดา

รายวิชา

วิชาชีววิทยา1 ม.4 ครูสินีนาฏ

วิชาชีววิทยา1 ม.4 ครูสินีนาฏ

รายวิชา

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูรัตนา บุณรังศรี

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูรัตนา บุณรังศรี

รายวิชา

เคมี1 ม.4 ครูศักดิ์ชัย

เคมี1 ม.4 ครูศักดิ์ชัย

รายวิชา

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูปวริศา

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูปวริศา

รายวิชา

วิทยาศาสตร์ ม. 1 ครูทัศนีย์ภรณ์

วิทยาศาสตร์ ม. 1 ครูทัศนีย์ภรณ์

รายวิชา

วิทยาศาสตร์ ม.1 ครูนงนุช

วิทยาศาสตร์ ม.1 ครูนงนุช

รายวิชา

ชีววิทยา3 ม.5 ครูนันทพร

ชีววิทยา3 ม.5 ครูนันทพร

รายวิชา

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูวันทนีย์

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูวันทนีย์

รายวิชา

ธรณีวิทยา ม.6 ครูปุณรดา

ธรณีวิทยา ม.6 ครูปุณรดา

รายวิชา

ชีววิทยา1 ม.4 ครูชวาลวัต

ชีววิทยา1 ม.4 ครูชวาลวัต

รายวิชา

ฟิสิกส์3 ม.5 ครูบุญธิดา

ฟิสิกส์3 ม.5 ครูบุญธิดา

รายวิชา

ฟิสิกส์ ม.6 ครูวิเชียร

ฟิสิกส์ ม.6 ครูวิเชียร

รายวิชา

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูสงวน

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูสงวน

รายวิชา

เคมี ม.5 ครูลลิตา

เคมี ม.5 ครูลลิตา

รายวิชา

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูขวัญตา

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูขวัญตา

รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ครูประดิษฐ์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ครูประดิษฐ์

รายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ครูประดิษฐ์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ครูประดิษฐ์

รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ครูพรพรรณ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ครูพรพรรณ

รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูพรพรรณ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูพรพรรณ

รายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูพรพรรณ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูพรพรรณ

รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 6 ครูดรีม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 6 ครูดรีม

รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 5 ครูดรีม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 5 ครูดรีม

รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 3 ครูดรีม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 3 ครูดรีม

รายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ครูเรียม จันทะลุน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ครูเรียม จันทะลุน

รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูปริสา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูปริสา

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูปริสา  วงศ์คำพระ
รายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ครูพัฒนลิน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ครูพัฒนลิน

รายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูกก

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูกก

รายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5 ครูกฤตภรณ์

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5 ครูกฤตภรณ์

รายวิชา

ภาษาญี่ปุ่น1 ญ31201 ครูนันทิพร

ภาษาญี่ปุ่น1 ญ31201 ครูนันทิพร

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ อ30205 ม.5 ครูวนิดา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ อ30205 ม.5 ครูวนิดา

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ อ32101 ม.5 ครูวนิดา

ภาษาอังกฤษ อ32101 ม.5 ครูวนิดา

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ม.6 ครูวีรวรรณ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ม.6 ครูวีรวรรณ

รายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษวิเคราะห์ 3 ครูสิริโรฒน์

วิชาภาษาอังกฤษวิเคราะห์ 3 ครูสิริโรฒน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ ม.5 ครูบุณยนุช

ภาษาอังกฤษ ม.5 ครูบุณยนุช

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสิริโรฒน์

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสิริโรฒน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูนฤมล

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูนฤมล

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูสิโรฒน์

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูสิโรฒน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูพรเพ็ญ

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูพรเพ็ญ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูพรเพ็ญ

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูพรเพ็ญ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูธนภรณ์

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูธนภรณ์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธนภรณ์

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธนภรณ์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูเกริกเกียรติ

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูเกริกเกียรติ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูเกริกเกียรติ

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูเกริกเกียรติ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูจุฬารัตน์

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูจุฬารัตน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูจุฬารัตน์

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูจุฬารัตน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษรอบรู้ ม.4 ครูวีรวรรณ

ภาษาอังกฤษรอบรู้ ม.4 ครูวีรวรรณ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูกนกวรรณ

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูกนกวรรณ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกนกวรรณ

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกนกวรรณ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูกฤตภรณ์

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูกฤตภรณ์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์2 ม.5 ครูชลธิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์2 ม.5 ครูชลธิชา

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูชลธิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูชลธิชา

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกิตติภพ

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกิตติภพ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธวัชชัย

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธวัชชัย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2 ม.6 ครูศรัณยา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2 ม.6 ครูศรัณยา

รายวิชา

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูปิยนุช

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูปิยนุช

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูปิยนุช

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูปิยนุช

รายวิชา

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสิริรัตนา

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสิริรัตนา

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ1 ม.4 ครูสิริรัตนา

ภาษาอังกฤษ1 ม.4 ครูสิริรัตนา

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูอัษฎกร

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูอัษฎกร

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูชุมพล

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูชุมพล

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูณัฐวัฒน์

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูณัฐวัฒน์

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูสุรนัย

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูสุรนัย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูสุรนัย

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูสุรนัย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูฉัตรแก้ว

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูฉัตรแก้ว

รายวิชา

ภาษาจีน4 ม.3 ครูอธิพันธ์

ภาษาจีน4 ม.3 ครูอธิพันธ์

รายวิชา

ภาษาจีน2 ม.1 ครูอธิพนธ์

ภาษาจีน2 ม.1 ครูอธิพนธ์

รายวิชา

ภาษาจีน6 ม.6 ครูนิศาชล

ภาษาจีน6 ม.6 ครูนิศาชล

รายวิชา

ภาษาจีน4 ม.5 ครูนิศาชล

ภาษาจีน4 ม.5 ครูนิศาชล

รายวิชา

ภาษาจีน2 ม.4 ครูเบญจรัตน์

ภาษาจีน2 ม.4 ครูเบญจรัตน์

รายวิชา

ภาษาจีน2 ม.1 ครูเบญจรัตน์

ภาษาจีน2 ม.1 ครูเบญจรัตน์

รายวิชา

ภาษาจีน4 ม.3 ครูสุรภี

ภาษาจีน4 ม.3 ครูสุรภี

รายวิชา

ภาษาจีน4 ม.3 ครูนฤมล

ภาษาจีน4 ม.3 ครูนฤมล

รายวิชา

ภาษาจีน2 ม.1 ครูนฤมล

ภาษาจีน2 ม.1 ครูนฤมล

รายวิชา

ภาษาฝรั่งเศส2 ม.4 ครูกิตติภพ

ภาษาฝรั่งเศส2 ม.4 ครูกิตติภพ

รายวิชา

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูกิตติภพ

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูกิตติภพ

รายวิชา

ภาษาฝรั่งเศส6 ม.6 ครูธวัชชัย

ภาษาฝรั่งเศส6 ม.6 ครูธวัชชัย

รายวิชา

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูธวัชชัย

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูธวัชชัย

รายวิชา

ภาษาญี่ปุ่น2 ม.4 ครูฉัตรแก้ว

ภาษาญี่ปุ่น2 ม.4 ครูฉัตรแก้ว

รายวิชา

การศึกษาประวัติวรรณคดี ม.5 ครูมิตรา

การศึกษาประวัติวรรณคดี ม.5 ครูมิตรา

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูขนิษฐา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูขนิษฐา

รายวิชา

การพูดต่อที่ชุมชน ม.4 ครูเบญจมาภรณ์

การพูดต่อที่ชุมชน ม.4 ครูเบญจมาภรณ์

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูพิจิตรา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูพิจิตรา

รายวิชา

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสุวานิช

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสุวานิช

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูกชกร

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูกชกร

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูมณีพลอย

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูมณีพลอย

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสุชาติ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสุชาติ

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ครูทันสมัย

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ครูทันสมัย

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูรฐา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูรฐา

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูหนูนาถ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูหนูนาถ

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 ครูจุฬาลักษณ์

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 ครูจุฬาลักษณ์

รายวิชา

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูช้องมาศ

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูช้องมาศ

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูสุภาวดี

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูสุภาวดี

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูพิรญาณ์

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูพิรญาณ์

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูนงเยาว์

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูนงเยาว์

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสมธิดา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสมธิดา

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.5 ครูธงชัย

การงานอาชีพ ม.5 ครูธงชัย

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.5 ครูประภาพรรณ

การงานอาชีพ ม.5 ครูประภาพรรณ

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.4 ครูกัลยา

การงานอาชีพ ม.4 ครูกัลยา

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.1 ครูสุจิตรา

การงานอาชีพ ม.1 ครูสุจิตรา

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.4 ครูสุภาวดี

การงานอาชีพ ม.4 ครูสุภาวดี

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.3 ครูปริญญา

การงานอาชีพ ม.3 ครูปริญญา

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.3 ครูมาลา

การงานอาชีพ ม.3 ครูมาลา

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.2 ครูกนกศศิวรรณ

การงานอาชีพ ม.2 ครูกนกศศิวรรณ

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.1 ครูวราภา

การงานอาชีพ ม.1 ครูวราภา

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.5 ครูบัญชา

การงานอาชีพ ม.5 ครูบัญชา

รายวิชา

การงานอาชีพ ม.5 ครูวนิดา

การงานอาชีพ ม.5 ครูวนิดา

รายวิชา

ศิลปะพื้นฐาน ศ23102 ครูญาธิดา

ศิลปะพื้นฐาน ศ23102 ครูญาธิดา

รายวิชา

ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 ครูญาธิดา

ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 ครูญาธิดา

รายวิชา

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

- ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน...
รายวิชา

ชุมนุม youtuber ครูเกียรติศักดิ์

ชุมนุม youtuber ครูเกียรติศักดิ์

รายวิชา

นิทานพื้นบ้าน นิทานไทย นิทานสากล ครูเกียรติศักดิ์

นิทานพื้นบ้าน นิทานไทย นิทานสากล ครูเกียรติศักดิ์

รายวิชา

O-net สังคมศึกษาฯ ม.6

O-net สังคมศึกษาฯ ม.6

รายวิชา