Available courses

นักเรียนทำกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ (แผนศิลป์)

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร พื้นที่ ปริมาตร ตรีโกณมิติ วงกลม ความน่าจะเป็น

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี หลักภาษาไทย รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒