Available courses

การสร้างบทเรียนออนไลน์ ครูเกียรติศักดิ์

การสร้างบทเรียนออนไลน์ ครูเกียรติศักดิ์

สำหรับครูที่ต้องการสร้างบทเรียนออนไลน์ และผู้สนใจอยากเรียนรู้การสร้...
Course

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ครูเกียรติศักดิ์

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ครูเกียรติศักดิ์

Course

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช

Course

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

Course

วิทยาการคำนวณ ม. 4

วิทยาการคำนวณ ม. 4

Course

สนุกกับ Scratch ม.1

สนุกกับ Scratch ม.1

Course

ชีววิทยา ม.5 ว30242 ครูมนิสา

ชีววิทยา ม.5 ว30242 ครูมนิสา

Course

ชีววิทยา ม.6 ครูศรายุทธ

ชีววิทยา ม.6 ครูศรายุทธ

Course

เคมี1 ม.4 ครูพัชรินทร์

เคมี1 ม.4 ครูพัชรินทร์

Course

วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ม.5 ครูรัตนา หมู่โยธา

วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ม.5 ครูรัตนา หมู่โยธา

Course

เคมี5 ม.6 ครูวนิดา

เคมี5 ม.6 ครูวนิดา

Course

วิชาชีววิทยา1 ม.4 ครูสินีนาฏ

วิชาชีววิทยา1 ม.4 ครูสินีนาฏ

Course

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูรัตนา บุณรังศรี

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูรัตนา บุณรังศรี

Course

เคมี1 ม.4 ครูศักดิ์ชัย

เคมี1 ม.4 ครูศักดิ์ชัย

Course

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูปวริศา

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูปวริศา

Course

วิทยาศาสตร์ ม. 1 ครูทัศนีย์ภรณ์

วิทยาศาสตร์ ม. 1 ครูทัศนีย์ภรณ์

Course

วิทยาศาสตร์ ม.1 ครูนงนุช

วิทยาศาสตร์ ม.1 ครูนงนุช

Course

ชีววิทยา3 ม.5 ครูนันทพร

ชีววิทยา3 ม.5 ครูนันทพร

Course

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูวันทนีย์

วิทยาศาสตร์ ม.3 ครูวันทนีย์

Course

ธรณีวิทยา ม.6 ครูปุณรดา

ธรณีวิทยา ม.6 ครูปุณรดา

Course

ชีววิทยา1 ม.4 ครูชวาลวัต

ชีววิทยา1 ม.4 ครูชวาลวัต

Course

ฟิสิกส์3 ม.5 ครูบุญธิดา

ฟิสิกส์3 ม.5 ครูบุญธิดา

Course

ฟิสิกส์ ม.6 ครูวิเชียร

ฟิสิกส์ ม.6 ครูวิเชียร

Course

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูสงวน

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูสงวน

Course

เคมี ม.5 ครูลลิตา

เคมี ม.5 ครูลลิตา

Course

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูขวัญตา

ฟิสิกส์1 ม.4 ครูขวัญตา

Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ครูประดิษฐ์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ครูประดิษฐ์

Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ครูประดิษฐ์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ครูประดิษฐ์

Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ครูพรพรรณ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ครูพรพรรณ

Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูพรพรรณ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูพรพรรณ

Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูพรพรรณ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูพรพรรณ

Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 6 ครูดรีม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 6 ครูดรีม

Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 5 ครูดรีม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 5 ครูดรีม

Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 3 ครูดรีม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 3 ครูดรีม

Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ครูเรียม จันทะลุน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ครูเรียม จันทะลุน

Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูปริสา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูปริสา

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ครูปริสา  วงศ์คำพระ
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ครูพัฒนลิน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ครูพัฒนลิน

Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูกก

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ครูกก

Course

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5 ครูกฤตภรณ์

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5 ครูกฤตภรณ์

Course

ภาษาญี่ปุ่น1 ญ31201 ครูนันทิพร

ภาษาญี่ปุ่น1 ญ31201 ครูนันทิพร

Course

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ อ30205 ม.5 ครูวนิดา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ อ30205 ม.5 ครูวนิดา

Course

ภาษาอังกฤษ อ32101 ม.5 ครูวนิดา

ภาษาอังกฤษ อ32101 ม.5 ครูวนิดา

Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ม.6 ครูวีรวรรณ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ม.6 ครูวีรวรรณ

Course

วิชาภาษาอังกฤษวิเคราะห์ 3 ครูสิริโรฒน์

วิชาภาษาอังกฤษวิเคราะห์ 3 ครูสิริโรฒน์

Course

ภาษาอังกฤษ ม.5 ครูบุณยนุช

ภาษาอังกฤษ ม.5 ครูบุณยนุช

Course

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสิริโรฒน์

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสิริโรฒน์

Course

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูนฤมล

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูนฤมล

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูสิโรฒน์

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูสิโรฒน์

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูพรเพ็ญ

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูพรเพ็ญ

Course

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูพรเพ็ญ

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูพรเพ็ญ

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูธนภรณ์

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูธนภรณ์

Course

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธนภรณ์

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธนภรณ์

Course

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูเกริกเกียรติ

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูเกริกเกียรติ

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูเกริกเกียรติ

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูเกริกเกียรติ

Course

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูจุฬารัตน์

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูจุฬารัตน์

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูจุฬารัตน์

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูจุฬารัตน์

Course

ภาษาอังกฤษรอบรู้ ม.4 ครูวีรวรรณ

ภาษาอังกฤษรอบรู้ ม.4 ครูวีรวรรณ

Course

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูกนกวรรณ

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูกนกวรรณ

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกนกวรรณ

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกนกวรรณ

Course

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูกฤตภรณ์

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูกฤตภรณ์

Course

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

Course

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูเกียรติศักดิ์

Course

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์2 ม.5 ครูชลธิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์2 ม.5 ครูชลธิชา

Course

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูชลธิชา

ภาษาอังกฤษ4 ม.5 ครูชลธิชา

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกิตติภพ

ภาษาอังกฤษ6 ม.6 ครูกิตติภพ

Course

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธวัชชัย

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูธวัชชัย

Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2 ม.6 ครูศรัณยา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2 ม.6 ครูศรัณยา

Course

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูปิยนุช

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูปิยนุช

Course

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูปิยนุช

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูปิยนุช

Course

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

Course

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

ภาษาอังกฤษ2 ม.4 ครูสุรีย์รัตน์

Course

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสิริรัตนา

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ม.4 ครูสิริรัตนา

Course

ภาษาอังกฤษ1 ม.4 ครูสิริรัตนา

ภาษาอังกฤษ1 ม.4 ครูสิริรัตนา

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูอัษฎกร

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูอัษฎกร

Course

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูชุมพล

ภาษาอังกฤษ6 ม.3 ครูชุมพล

Course

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูณัฐวัฒน์

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูณัฐวัฒน์

Course

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูสุรนัย

ภาษาอังกฤษ4 ม.2 ครูสุรนัย

Course

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูสุรนัย

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูสุรนัย

Course

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูฉัตรแก้ว

ภาษาอังกฤษ2 ม.1 ครูฉัตรแก้ว

Course

ภาษาจีน4 ม.3 ครูอธิพันธ์

ภาษาจีน4 ม.3 ครูอธิพันธ์

Course

ภาษาจีน2 ม.1 ครูอธิพนธ์

ภาษาจีน2 ม.1 ครูอธิพนธ์

Course

ภาษาจีน6 ม.6 ครูนิศาชล

ภาษาจีน6 ม.6 ครูนิศาชล

Course

ภาษาจีน4 ม.5 ครูนิศาชล

ภาษาจีน4 ม.5 ครูนิศาชล

Course

ภาษาจีน2 ม.4 ครูเบญจรัตน์

ภาษาจีน2 ม.4 ครูเบญจรัตน์

Course

ภาษาจีน2 ม.1 ครูเบญจรัตน์

ภาษาจีน2 ม.1 ครูเบญจรัตน์

Course

ภาษาจีน4 ม.3 ครูสุรภี

ภาษาจีน4 ม.3 ครูสุรภี

Course

ภาษาจีน4 ม.3 ครูนฤมล

ภาษาจีน4 ม.3 ครูนฤมล

Course

ภาษาจีน2 ม.1 ครูนฤมล

ภาษาจีน2 ม.1 ครูนฤมล

Course

ภาษาฝรั่งเศส2 ม.4 ครูกิตติภพ

ภาษาฝรั่งเศส2 ม.4 ครูกิตติภพ

Course

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูกิตติภพ

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูกิตติภพ

Course

ภาษาฝรั่งเศส6 ม.6 ครูธวัชชัย

ภาษาฝรั่งเศส6 ม.6 ครูธวัชชัย

Course

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูธวัชชัย

ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5 ครูธวัชชัย

Course

ภาษาญี่ปุ่น2 ม.4 ครูฉัตรแก้ว

ภาษาญี่ปุ่น2 ม.4 ครูฉัตรแก้ว

Course

การศึกษาประวัติวรรณคดี ม.5 ครูมิตรา

การศึกษาประวัติวรรณคดี ม.5 ครูมิตรา

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูขนิษฐา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูขนิษฐา

Course

การพูดต่อที่ชุมชน ม.4 ครูเบญจมาภรณ์

การพูดต่อที่ชุมชน ม.4 ครูเบญจมาภรณ์

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูพิจิตรา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูพิจิตรา

Course

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสุวานิช

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูสุวานิช

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูกชกร

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูกชกร

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูมณีพลอย

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูมณีพลอย

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสุชาติ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสุชาติ

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ครูทันสมัย

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ครูทันสมัย

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูรฐา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูรฐา

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูหนูนาถ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูหนูนาถ

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 ครูจุฬาลักษณ์

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 ครูจุฬาลักษณ์

Course

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูช้องมาศ

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ม.6 ครูช้องมาศ

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูสุภาวดี

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 ครูสุภาวดี

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูพิรญาณ์

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ครูพิรญาณ์

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูนงเยาว์

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูนงเยาว์

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสมธิดา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ครูสมธิดา

Course

การงานอาชีพ ม.5 ครูธงชัย

การงานอาชีพ ม.5 ครูธงชัย

Course

การงานอาชีพ ม.5 ครูประภาพรรณ

การงานอาชีพ ม.5 ครูประภาพรรณ

Course

การงานอาชีพ ม.4 ครูกัลยา

การงานอาชีพ ม.4 ครูกัลยา

Course

การงานอาชีพ ม.1 ครูสุจิตรา

การงานอาชีพ ม.1 ครูสุจิตรา

Course

การงานอาชีพ ม.4 ครูสุภาวดี

การงานอาชีพ ม.4 ครูสุภาวดี

Course

การงานอาชีพ ม.3 ครูปริญญา

การงานอาชีพ ม.3 ครูปริญญา

Course

การงานอาชีพ ม.3 ครูมาลา

การงานอาชีพ ม.3 ครูมาลา

Course

การงานอาชีพ ม.2 ครูกนกศศิวรรณ

การงานอาชีพ ม.2 ครูกนกศศิวรรณ

Course

การงานอาชีพ ม.1 ครูวราภา

การงานอาชีพ ม.1 ครูวราภา

Course

การงานอาชีพ ม.5 ครูบัญชา

การงานอาชีพ ม.5 ครูบัญชา

Course

การงานอาชีพ ม.5 ครูวนิดา

การงานอาชีพ ม.5 ครูวนิดา

Course

ศิลปะพื้นฐาน ศ23102 ครูญาธิดา

ศิลปะพื้นฐาน ศ23102 ครูญาธิดา

Course

ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 ครูญาธิดา

ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 ครูญาธิดา

Course

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

- ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน...
Course

ชุมนุม youtuber ครูเกียรติศักดิ์

ชุมนุม youtuber ครูเกียรติศักดิ์

Course

นิทานพื้นบ้าน นิทานไทย นิทานสากล ครูเกียรติศักดิ์

นิทานพื้นบ้าน นิทานไทย นิทานสากล ครูเกียรติศักดิ์

Course

O-net ภาษาอังกฤษ ม.6

O-net ภาษาอังกฤษ ม.6

Course

O-net วิทยาศาตร์ ม.6

O-net วิทยาศาตร์ ม.6

Course

O-net ภาษาไทย ม.6

O-net ภาษาไทย ม.6

Course

O-net คณิตศาสตร์ ม.6

O-net คณิตศาสตร์ ม.6

Course

O-net สังคมศึกษาฯ ม.6

O-net สังคมศึกษาฯ ม.6

Course

O-net ภาษาอังกฤษ ม.3

O-net ภาษาอังกฤษ ม.3

Course

O-net วิทยาศาตร์ ม.3

O-net วิทยาศาตร์ ม.3

Course

O-net ภาษาไทย ม.3

O-net ภาษาไทย ม.3

Course

O-net คณิตศาสตร์ ม.3

O-net คณิตศาสตร์ ม.3

Course