Available courses

วิทยาศาสตร์กายภาพ ว30102 ม.5 ครูรัตนา หมู่โยธา

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ (แผนศิลป์)
Course

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ม. 2 ครูพิชญพัชร์ ทิพชัยวรภัทร์

หน่วยการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน และกำล...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ท23102 ม.3 ครูอัจฉรานันท์

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี หลักภาษาไทย รวมทั้ง...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน2 ครูมณีพลอย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Course

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ท๓๐๒๑๒ ม.๖ ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ครูนุศรา แสงสุด

 เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ค23102 ม.3 ครูสมศักดิ์ บุญมา

รหัสวิชา ค23102  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 หน่วยกิต 1.5  จำนวน  3 ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 ม.3 ครูถนอม ทมถา

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร พื้นที่ ปริมาตร ตรีโกณมิติ วงกลม ความน่า...
Course

สุขศึกษา ม.๒ ครูเฉลิมวงศ์ โสวรรณาการ

รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
Course