Available courses

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

Course

วิทยาการคำนวณ ม. 4

วิทยาการคำนวณ ม. 4

Course

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

Course

สนุกกับ Scratch ม.1

สนุกกับ Scratch ม.1

Course
Self enrolment

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

Course

โปรแกรมประยุกต์กับงานอาชีพ ม.1

โปรแกรมประยุกต์กับงานอาชีพ ม.1

Course
Self enrolment

การสร้างบทเรียนออนไลน์

การสร้างบทเรียนออนไลน์

สำหรับครูที่ต้องการสร้างบทเรียนออนไลน์
Course

O-net ภาษาอังกฤษ ม.6

O-net ภาษาอังกฤษ ม.6

Course

O-net วิทยาศาตร์ ม.6

O-net วิทยาศาตร์ ม.6

Course

O-net ภาษาไทย ม.6

O-net ภาษาไทย ม.6

Course

O-net คณิตศาสตร์ ม.6

O-net คณิตศาสตร์ ม.6

Course

O-net สังคมศึกษาฯ ม.6

O-net สังคมศึกษาฯ ม.6

Course

O-net ภาษาอังกฤษ ม.3

O-net ภาษาอังกฤษ ม.3

Course

O-net วิทยาศาตร์ ม.3

O-net วิทยาศาตร์ ม.3

Course

O-net ภาษาไทย ม.3

O-net ภาษาไทย ม.3

Course

O-net คณิตศาสตร์ ม.3

O-net คณิตศาสตร์ ม.3

Course