ศิลปศึกษา ม.3 ครูศญาดา ภักดิ์วาปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คำอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา  ศิลปะ                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                เวลา      2    ชั่วโมง /  สัปดาห์

จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                                             ภาคเรียนที่  2

คำอธิบายรายวิชา

ดนตรี  การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ  และการใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่นเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น  เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  ในอัตราจังหวะ ๒ และ ๔   ๔ ๔  การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ ๒ และ ๔  การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลงการเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์

บทเพลงการเรียบเรียงทำนองเพลง  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงสำเนียงอัตราจังหวะรูปแบบบทเพลงการประสานเสียงเครื่องดนตรีที่บรรเลง๔ ๔  อิทธิพลของดนตรีอิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลอิทธิพลของดนตรีต่อสังคม  การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆการเลือกวงดนตรีการเลือกบทเพลงการเลือกและจัดเตรียมสถานที่การเตรียมบุคลากรการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือการจัดรายการแสดง  ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ  ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

 

นาฏศิลป์  องค์ประกอบของบทละคร  และโครงเรื่องตัวละครและการวางลักษณะนิสัยของตัวละครความคิดหรือแก่นของเรื่องบทสนทนาภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์ รำวงมาตรฐาน  รูปแบบการแสดงการแสดงเป็นหมู่การแสดงเดี่ยวการแสดงละครการแสดงเป็นชุดเป็นตอนการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงความหมายความเป็นมาท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำองค์ประกอบนาฏศิลป์จังหวะทำนองการเคลื่อนไหวอารมณ์และความรู้สึกภาษาท่า นาฎยศัพท์รูปแบบของการแสดงการแต่งกายวิธีการเลือกการแสดงประเภทของงานขั้นตอนประโยชน์และคุณค่าของการแสดงละครกับชีวิต

 

ดนตรี

ตัวชี้วัด              ศ 2.1  ม.3 / 1 – 7

                        ศ 2.2 ม.3 / 1 – 2

นาฏศิลป์

ตัวชี้วัด              ศ 3.1  ม.3 / 1 - 7

                        ศ 3.2 ม.3 / 1 – 3