รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี หลักภาษาไทย รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย