เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3